Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest „BĄDŹMY RAZEM” – Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 1, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000343690, NIP: 6812020941, REGON: 121132877.

Dane osobowe osób fizycznych otrzymujemy w szczególności podczas przekazywania darowizn dla Stowarzyszenia (wykonanie przelewu jest jednoznaczne z przekazaniem nam Państwa danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres), przekazywania odpisu 1,5 % podatku podczas składania rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym (przy odpisywaniu 1,5 % podatku decydujecie Państwo sami, czy przekazać nam dane osobowe, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu PIT), podczas zawierania umów, porozumień, otrzymywania korespondencji. Otrzymujemy także dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą, poprzez płacenie czy też refundowanie faktur, rachunków dokumentujących wydatki naszych podopiecznych.

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, w celu realizacji celów statutowych. Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane także z konieczności realizowania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

Dostęp do Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu mają członkowie Zarządu oraz osoby współpracujące w związku z realizacją celów Stowarzyszenia. Wszystkie te osoby zostały upoważnione do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie w związku z wykonywanymi zadaniami, na czas pełnienia swoich funkcji.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Nie współpracujemy z firmami zewnętrznymi w celu świadczenia usług.

Państwa dane osobowe są przetrzymywane przez nas odpowiednio – przez okres realizacji darowizny oraz procesu realizacji ewentualnych podziękowań i życzeń, próśb o wsparcie; okres trwania współpracy. Na późniejszym etapie dane są przetrzymywane przez okres archiwizacji dokumentów.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Stowarzyszenie w sposób zautomatyzowany, jak również nie podlegają profilowaniu. Nie narażamy Państwa na żadne skutki prawne. Przetwarzanie Państwa danych nie ma bezpośredniego wpływu na Państwa osobę.

Administrowanie Państwa danymi odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Stowarzyszenie zapewnia, że przyjęte zasady prywatności zapewniają realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo ich sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres: 32-412 Wiśniowa 1 lub stow.hospicyjne@gmail.com

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Skip to content