Informacja dotycząca danych osobowych - RODO
2019-09-06 21:07:34

Administratorem Państwa danych osobowych jest „BĄDŹMY RAZEM” - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 317, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000343690, NIP: 6812020941, REGON: 121132877.
 
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas przekazania darowizny dla podopiecznych Stowarzyszenia bądź odpisu 1 procenta podatku podczas składania rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Wykonanie przelewu jest jednoznaczne z przekazaniem nam Państwa danych osobowych takich jak: imię nazwisko, adres. Przy odpisywaniu 1 procenta podatku decydujecie Państwo sami, czy przekazać nam dane osobowe, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu PIT.
 
Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działalności statutowej. Jest to niezbędne do umożliwienia kontaktu z Państwem, wysyłki podziękowań i życzeń, informacji o naszych działaniach i próśb o wsparcie. Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane także z konieczności realizowania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom. 
 
Dostęp do Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu mają członkowie Zarządu oraz osoby współpracujące w związku z realizacją celów Stowarzyszenia. Wszystkie te osoby zostały upoważnione do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie w związku z wykonywanymi zadaniami, na czas pełnienia swoich funkcji.
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę, możemy udostępnić Państwa dane na prośbę podopiecznego. Nie współpracujemy z firmami zewnętrznymi w celu świadczenia usług.
 
Państwa dane osobowe są przetrzymywane przez okres realizacji darowizny oraz procesu realizacji podziękowań i życzeń, próśb o wsparcie. Na późniejszym etapie dane są przetrzymywane przez okres archiwizacji dokumentów. 
 
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Stowarzyszenie w sposób zautomatyzowany, jak również nie podlegają profilowaniu. Nie narażamy Państwa na żadne skutki prawne. Przetwarzanie Państwa danych nie ma bezpośredniego wpływu na Państwa osobę. 
 
Administrowanie Państwa danymi odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Stowarzyszenie zapewnia, że przyjęte zasady prywatności zapewniają wszystkim darczyńcom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo ich sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres: 32-412 Wiśniowa 317 lub stow.hospicyjne@gmail.com 
Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.